Yönetim Planı

SALACAK SİTESİ YÖNETİM PLANI

Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi 1282 Ada 2 Parselde Kayıtlı taşınmaz üzerinde kurulu 16 blok ve 740 bağımsız bölümden müteşekkil Salacak Sitesi, İBB ve ilçe belediyesince onaylı yerleşim planı ve uygulama projesine uygun olarak yapılmış alt yapı tesisleri, ortak kullanım alanları, sosyal tesis ve hizmetler ve bunların yönetimi bakımından bir biri ile bağlantılı birden çok bağımsız bölümü kapsayan tüm blok ve bağımsız bölümler (Ana yapı), Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili yasaların emredici hükümleri saklı kalmak kaydı ile iş bu yönetim planına göre yönetilir. Salacak sitesi, iş bu yönetim planının tescili tarihi ile teşekkül etmiş olup, hiçbir sitenin hukuki, idari ve mali anlamda halefi konumunda değildir.

1. Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
Ana Gayrimenkulün Yönetimi

Madde 1- Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan, yukarıda Ada ve Parseli zikredilmiş bulunan Site, Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, Temsilciler Kurulunca kabul edilen ve tapuya tescilli bu Yönetim Planına göre yönetilir.

Dairelerin Kullanım Şekli:
Madde 2- Ana gayrimenkulün bütün daireleri konut (mesken) olarak bizzat oturmak veya kiraya verilmek suretiyle kullanılacaktır. Blok bazında kat malikleri, ana gayrimenkulün tüm maliklerinin yazılı izni ve temsilciler kurulunun onayı olmadıkça, daireleri konuttan başka bir maksatla kullanamayacakları gibi, amaca aykırı kiraya da veremezler.

Ortak Yerler:
Madde 3- Bağımsız bölümlere bağlanan eklentiler dışında kalan ve Kat Mülkiyeti Kanununun 4’ncü maddesinde sayılan yerler ile ortaklaşa kullanma, koruma veya yararlanma için gerekli olan diğer şeyler, blok görevli daireleri, sığınak, su depoları, jeneratörler, otoparklar, yollar, yeşil alanlar vs. kat maliklerinin ortak yerleri sayılır.

Yönetim Planının Bağlayıcılığı:
Madde 4- Bu Yönetim Planı ve bunda yapılacak değişiklikler bütün kat maliklerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü, adı geçenlerden satış veya herhangi bir yolla edinecek olanlar ile yönetici ve denetçileri bağlar. Yönetim planının değiştirilmesi için tüm kat maliklerinin 4/5’üne denk gelen temsilcilerin oyu şarttır.

Anlaşmazlıkların Çözümü:
Madde 5- Bu Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümlenmesi için, Kat Mülkiyeti Kanununun hükümleri uygulanır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda anlaşmazlık konusuyla ilgili hüküm yoksa Genel Hükümler ve Kat Malikleri Kurulu’nun emsal kararları uygulanır.

2. Bölüm
YÖNETİM ORGANLARI
A- BLOK KAT MALİKLERİ KURULU

Meydana Gelişi:
Madde 6- Blok Kat Malikleri Kurulu, arsa payı ne olursa olsun, ana gayrimenkuldeki tüm bağımsız bölüm maliklerinden meydana gelir.

Görev ve Yetkileri:
Madde 7- Yukarıda zikredilen bloklar, Blok Kat Malikleri Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim tarzı, kanunlardaki emredici hükümler saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Ancak, bu kurul, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planından kaynaklı bütün hak ve yetkilerini, her bir bloktan seçilen Blok Yöneticisi eliyle kullanır.

Toplantı Zamanı ve Karar Yeter Sayısı:
Madde 8- Blok Kat Malikleri Kurulu, her iki yılda bir Kasım ayının son haftasında, iki yıl görev yapacak olan Blok Yöneticisini, sayı ve arsa payı çokluğu ile Yönetici yardımcısı ve Blok Denetçisini ise oy çokluğu ile seçmek üzere toplanır. Ayrıca her yıl toplanan Blok Kat Malikleri Kurulu,
Denetçinin o yıla ilişkin hazırlamış olduğu raporu görüşüp karara bağlar. Kurulun Blok Yöneticisi ve Denetçisinin seçimi dışındaki alacağı kararlarla ilgili nisap; ilk toplantıda salt çoğunluk, sağlanamaz ise ikinci toplantıda katılanların yarıdan bir fazlasıdır.

Toplantının Şekli:
Madde 9- Toplantı Blok Yöneticisinin nezaretinde Blok sığınağında ya da Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği başka bir yerde yapılır.

Oy Hakkı:
Madde 10- Her bağımsız bölüm malikinin bir oy hakkı vardır. Bir kişi, birden çok bağımsız bölümün maliki ise; sahip olacağı oy sayısı, tüm oyların üçte birinden fazla olamaz.

Vekaleten Temsil:
Madde 11- Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa bunları, içlerinden biri Kat Malikleri Kurulu’nda temsil edebilir.
a) Bunun gibi, bağımsız bölüm maliklerinden her biri de, diğer kat maliki veya vekalet verecekleri bir vekil tarafından temsil edilebilir.
b) Ancak, bir kişinin asaleten veya vekâleten kullanacağı oy sayısı, tüm oyların üçte birini geçemez.
c) Vekâleten temsil yetkisi, yazılı bir belgeyle olur. Bu belge vekil edenin imzasının görünmesi kaydıyla dijital ortamda temin edilmiş bir belgede olabilir. Elinde böyle yazılı bir belge olmayan vekil, vekâleten oy kullanamaz. Bir kişi bloktaki toplam oy sayısının %5 inden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak bağımsız bölüm sayısı 40 (kırk) ve daha az sayıda olan bloklarda, bir kişi en fazla 2 (iki) kişiye vekâlet edebilir. Aynı konutta birlikte ikamet ediyor olmak kaydı ile karı koca arasında yazılı vekâlet aranmaz.
d) Ehliyetsiz olan bağımsız bölüm maliki, velisi veya vasisi tarafından temsil edilir.
e) Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesiyle daire satın alan ve henüz daire tapusunu üzerine almamış olan kişi, kat maliki gibi oy kullanabilir. Satış Vaadi Sözleşmesi, bağımsız bölüm malikince verilmiş vekâlet hükmünde sayılır. Satış Vaadi Sözleşmesi ile hak sahibi olan, tüm genel kurullarda bağımsız bölüm maliki adına oy kullanır ve vekil tayin edebilir.

Görevleri:
Madde 12- Blok Kat Malikleri Kurulu; 8. Maddede belirtilen işler dışında, site yönetimi haricinde blok bazında yapılacak olağanüstü harcamaları, buna ilişkin bütçeyi onaylamak, o bloğa ilişkin sorunları, blok yöneticisinin yapacağı harcamaları inceleyerek karara bağlamak ile görevlidir.

Kararların Bağlayıcılığı:
Madde 13- Blok Kat Malikleri Kurulu Kararları, toplantıya ve kararlara katılmış olmasalar dahi, o bloktaki bütün kat maliklerini bağlar. Herhangi bir malik, kararın malik sıfatını haiz olduğu tarihten önce alınmış olmasını gerekçe göstererek, kurul kararları ile bağlı olmadığı iddiasında bulunamaz. Kurulca verilen kararı uygun bulmayan kat malikinin, karar aleyhine Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Hâkim’inin müdahalesini isteme hakkı saklıdır.

Kararların Yazılması ve İmzalanması:
Madde 14- Blok Kat Malikleri Kurulu’nun kararları; sıra numaralı ve her sayfası Noterlikçe mühürlenmiş, her bloğun kendi Karar Defteri’ne Blok Yöneticisi tarafından yazılır.
a) Kararlar, toplantıya katılan tüm kat malikleri tarafından imzalanır.
b) Karara aykırı oy veren kat malikleri de aykırılık sebeplerini kararın altına yazıp imzalarlar.
Duyuru:
Madde 15- Blok Kat Malikleri Kurulu’nca alınan kararlar; toplantıya katılmamış olan maliklere ve gerekiyorsa, bağımsız bölümde kiracı veya başka bir sıfatla oturanlara yahut yararlananlara Yönetim Kurulu tarafından ilan panosuna asılmak veya elektronik posta yolu ile duyurulur.

Anlaşmazlıkların Çözümü:
Madde 16- Benzer anlaşmazlıklar, Blok Kat Malikleri Kurulu’nca o konuda alınmış ve Karar Defterine yazılmış kararlara göre çözümlenir. Blok Kat Malikleri Kurulu’nun aldığı karara rıza göstermeyen kat maliki veya kat malikleri; bu karar aleyhine dava açabilirler.

Çağrı Usulü:
Madde 17- Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, YÖNETİCİ tarafından belirlenerek, toplantı gününden en az 15 (on beş) gün önce tüm bağımsız bölüm maliklerine taahhütlü bir mektupla veya imza karşılığında verilecek bir yazıyla, elektronik posta ile ya da blok panosuna tutanak ile asılmak kaydı ile bildirilir. Blok Yöneticisi ile Blok Denetçisi seçimi; Blok Yöneticisinin nezaretinde Blok sığınağında ya da Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği başka bir yerde yapılır. Ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye’de bir adresini ve eposta adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır. Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi, e posta vermemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. Bu şekilde yapılan tebligata bağımsız bölüm malikinin itiraz hakkı kalmayacaktır. İlk çağrı yapılırken; birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantının hangi gün ve saatte ve nerede yapılacağı da ayrıca belirtilir.

Olağanüstü Toplantı:
Madde 18- Önemli bir sebebin çıkması halinde; blok yöneticisi, blok denetçisi yahut kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine, Blok Kat Malikleri Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantıya ilişkin takvim ve yer belirleme yetkisi blok yöneticisindedir. Yönetici, talep yazısının blok yöneticisine tebliğ edilmesini müteakip 30 gün içerisinde olağanüstü toplantı çağrısını yapmaz ise, olağanüstü toplantı talebinde bulunmaya yetkili olanlar, takvim, yer ve gündem belirleyerek kat malikler kurulunu toplantıya çağırır. Kat Malikleri Kurulu, yöneticinin muvafakati olmaksızın seçim gündemli olarak son seçimi müteakip 6 ay geçmeden toplanamaz.

Blok Yöneticisi Seçimi:
Madde19-
a) Blok Kat Malikleri Kurulu, Kasım ayının son haftası yada Aralık Ayının ilk haftasında yapacağı toplantıda genel kurula katılan kat malikleri ve kat maliklerinin vekili olarak katılanlar arasından birini, iki yıl için “Blok Yöneticisi” seçer. Eski Yöneticinin görevi, yenisi seçilinceye kadar devam eder;
b) Yönetici, kat maliklerinin, sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçilir. Eski Yönetici tekrar seçilebilir;
c) Kiracılar ve kat maliklerinden, fiilen blokta oturmayan kişiler yönetici ve denetçi seçilemez. Ayrıca kurulda ibra edilmeyen yöneticinin tekrar seçilmesine mani bir durum olmayıp, hakkında başlatılacak soruşturmanın kovuşturmaya dönüşmesi ile birlikte yöneticiliğinin devamı, blok malikler kurulunun oy çokluğu ile vereceği onayına tabidir.
d) Yöneticinin seçiminde birinci ve ikinci turda yasal çoğunluk sağlanamaz ise, başkaca bir tur seçim yapılmaz. Bu halde Yönetim Kurulu, ikinci turda en çok oyu almış olan kişiyi yönetici olarak görevlendirir.

Blok Yöneticisi ve Blok Denetçisinin Görevleri ve Ücreti:
Madde 20- Kat Malikleri tarafından atanan blok yöneticisi, Temsilciler kurulunun bir üyesi olmakla birlikte Kat Mülkiyeti Kanununda tanımlı işleri yapar. Seçilmiş bulunan Blok Yöneticisi, payına düşen aylık aidat tutarının tamamından muaftır. Bunun dışında başkaca bir ücret ödenmesi yönünde blok malikler kurulundan bir karar alınır ise, bu bedel yönetim kurulunca hazırlanacak işletme projesinde gösterilir ve yalnızca ilgili blok maliklerine yansıtılır. Bu durum aidat muafiyeti kısmı hariç olmak üzere Blok denetçisi içinde geçerlidir.

B- TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU

Meydana Gelişi:
Madde 21- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, her bloktan seçilen Blok Yöneticilerinden oluşur. Blok Yöneticisinin kuruldaki oyu, temsil ettiği bloktaki bağımsız bölüm sayısı kadardır.

Görev ve Yetkileri:
Madde 22- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Vaziyet Planında gösterilen blok ortak alanları ile Site ortak alanları içinde kalan tüm ortak yer ve tesislerde yetkili ve sorumludur. Ortak alanların kullanım şekli ve vasfının değiştirilmesi hususunda temsilciler kurulu yetkilidir. Yönetim tarzı, kanunlardaki emredici hükümler saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. İlaveten; iki yıl görev yapacak olan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçer. Bundan başka Temsilciler Kurulu, Denetim Kurulu’nun o yıla ilişkin hazırlayıp temsilcilere tebliğ ettiği raporu görüşüp karara bağlar. Yine Temsilciler Kurulu, tebliğ edilen yıllık işletme projesine yapılan itirazları görüşüp karara bağlar.

Anlaşmazlıkların Çözümü:
Madde 23- Ana gayrimenkulün kullanımından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında yahut denetçiler ile yöneticiler arasında çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar, Temsilciler Kurulu’nca çözümlenip, karara bağlanır.

Kararın Bağlayıcılığı:
Madde 24- Bütün bağımsız bölüm malikleri ile onların mirasçıları ve bağımsız bölümü sonradan satış veya herhangi bir yolla bunlardan iktisap edenler yahut bağımsız bölümlerde kiracı veya başka bir sıfatla oturanlar yahut yararlananlar ile yönetici ve denetçiler Temsilciler Kurulu’nun kararlarına uymakla yükümlüdürler. Bağımsız bölümü sonradan iktisap eden, ilgili kararın kendisinin malik olduğu tarihte alınmadığı iddiası ile sorumluluğunun iktisap tarihinden itibaren başlayacağı iddiasında bulunamaz.

Toplantı Zamanı:
Madde 25- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, her yıl Aralık ayının ikinci haftasında çoğunluk sağlanamaz ise en erken 7 gün sonrasında toplanır.

Çağrı Usulü:
Madde 26- Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, toplantı gününden en az on beş gün önceden tüm Temsilciler Kurulu Üyelerine imza karşılığı, taahhütlü posta ya da elektronik posta yoluyla bildirilir. İlk çağrı yapılırken; birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantının hangi gün ve saatte ve nerede yapılacağı da ayrıca belirtilir.

Olağanüstü Toplantı:
Madde 27- Önemli bir sebebin çıkması halinde; Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun yahut temsilcilerin üçte birinin istemi üzerine, Temsilciler Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulu bu talebin teslimini müteakip en geç otuz gün içerisinde temsilciler kurulunu toplamak zorundadır. Olağanüstü çağrı evrakı, toplantı günü, yeri saati ve gündemi belirtili haliyle, kurul üyelerine, taahhütlü mektup, imza karşılığı veya elektronik posta yolu ile tebliğ edilir. Temsilciler kurulu, yönetim kurulunun muvafakati olmaksızın, seçim gündemli olarak son seçimi müteakip 6 ay geçmeden toplanamaz.

Toplantı, Vekâleten Oy Kullanma ve Karar Yeter Sayısı:
Madde 28- Temsilciler Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Kurula katılamayacak olan Blok yöneticisi; yardımcısına, yönetici yardımcısı yok veya katılamayacak ise blok denetçisine/denetçi de yok yada katılamayacak ise bloktaki bir kat malikine vereceği yazılı belge ile kendisini /bloğu temsil ettirebilir.
a) İlk toplantı, yeter sayısı sağlanamadığı için yapılamazsa, ikinci toplantı en az bir hafta en geç iki hafta sonra yapılır ve yetersayı aranmaksızın, toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verilir.
b) Ancak, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda özel durumlara ilişkin olarak konulmuş olan emredici nitelikteki yeter sayıyla ilgili hükümler (KMK’nun 24, 28, 34, 42, 44 ve 45. maddeleri) saklıdır.

C- TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulunun Üye Sayısı ve Seçim Zamanı:
Madde 29- Temsilciler Kurulu, her iki yılda bir Aralık ayının ikinci haftasında yapacağı toplantıda, kendi aralarından veya dışarıdan 3 (üç) asil, 2 (iki) yedek üye olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Bu seçim olağan seçimdir.

a) Yönetim Kurulu, kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı çoğunluğuyla, iki yıl için seçilir. Eski Yönetim Kurulunun yeniden seçilmesi mümkündür. İbra edilmeyen yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmesine mani bir durum olmayıp, hakkında başlatılacak bir soruşturmanın kovuşturmaya dönmesi ile birlikte kurul üyeliğinin devamı temsilciler kurulunun onayına tabidir.
b) Temsilciler Kurulu, Yönetim Kurulu seçiminde anlaşamazlarsa; kat maliklerinden ya temsilciler kurulu üyelerinden herhangi biri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesine başvurabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu, Hakim tarafından ya kat malikleri arasından veya dışarıdan seçilir.
c) Mahkemece atanan Yönetim Kurulu, mahkemeden izin alınmadıkça altı aydan önce değiştirilemez.
d) Yönetim Kurulunun asil üyeleri, seçimi izleyen ilk toplantısında kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir de Muhasip üye seçerek görev bölümü yapar. Yedek üyelerin kararlarda oy kullanma, imza atma ve ücret alma hak ve yetkisi yoktur.

Ücreti:
Madde 30- Blok Temsilcileri arasından seçilmiş Yönetim Kurulu üyeleri normal yönetim giderlerine (aidat) katılmaz.
a) Yönetim Kurulu üyelerine ilaveten bir huzur hakkı ödenecek ise o yılki işletme bütçesinde gösterilir. Aylık huzur hakları o yılki net asgari ücretin üçte birinden fazla olamaz.
b) Yönetim Kurulunun ücreti; bütçede eşit paylı olarak paylaştırılır.

Görevleri:
Madde 31- Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a) Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili maddeleri ile kendisiyle yapılan Sözleşmede, Kanunlarda ve bu yönetim planında gösterilen görevleri yerine getirmek.
b) Seçilmesini takiben hazırlanmış bir işletme projesi yok ise on beş gün içinde İşletme Projesi’ni (Bütçesini) usulüne uygun şekilde hazırlayarak kat maliklerinin bilgisine sunmak, sonraki yıl için Aralık ayında İşletme Projesi’ni (Bütçesini) hazırlayarak kat maliklerine sunmak.
c) Temsilciler Kurulu’nca karara bağlanarak kesinleşen İşletme Projesi’ni uygulamak. İşletme projesinde belirtilen borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında, icra takip işlemlerini bizzat ya da vekil eliyle başlatmak.
d) Temsilciler Kurulunu, gündem hazırlayıp toplantıya çağırmak; alınan kararları usulüne göre Karar Defterine geçirmek, kararları yerine getirmek. Yönetimle ilgili tüm belgeleri, faturaları ve makbuzları yasal mevzuat kapsamında saklamak.
e) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı, onarımı ve temizliği ile asansör, hidrofor ve site içi aydınlatma tesisatının düzenli şekilde işletilmesi ve işlemesi için gerekli tedbirleri almak.
f) Avans ve genel gider paralarını toplamak, borçları zamanında ödemek, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında icra takibi yapmak ve gerektiğinde dava açmak, gerektiğinde Kanuni İpotek hakkını Kat Mülkiyeti Kütüğüne tescil ettirmek.
g) Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatları kabul etmek ve gerekiyorsa kat maliklerine süresi içinde duyurmak.
h) Kapıcı, güvenlik elemanı, peyzaj elemanı ve gereken diğer personeli işe almak; personelle
sözleşmeler yapmak; sözleşme şartları ile genel çalışma hükümlerine aykırı hareket edenlerin sözleşmelerini feshetmek; bunların İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemlerini süresinde yapmak ve personelin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak
ve denetlemek; gerekli gördüğü hizmetlerle ilgili olarak, gerçek ve tüzel kişilerden sözleşme ile hizmet satın almak ve gerektiğinde yaptığı sözleşmeleri feshetmek.
i) Site içerisinde bulunan açık ve kapalı herhangi bir alanda, pano vb. vasıtalarla reklam almak ve bu yolla elde edilen bedelleri sitenin ihtiyaçları için harcamak.
j) İhtiyaç fazlası olan kapıcı dairelerinin kiralanması, kira bedellerinin toplanması, sözleşme sürelerinin takibi, gerektiğinde yenilenmesi, ödemeyenlere ihtar keşidesi, icra takibi gibi gerekli tüm işlemleri yapmak.
k) Ana gayrimenkulde meydana gelebilecek hukuki ihtilafların ve yönetim planına aykırı davranışların giderilmesi, aidat takipleri vb. için 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’na göre bünyesinde avukat istihdam edebilir veya dışarıdan bir serbest avukat ile sözleşme yapabilir.
l) Seçim zamanlarında, seçim ile ilgili kararları almak, seçimin yapılması için gerekli tüm iş ve işlemleri organize etmek, ilanları ve duyuruları yapmak.
m) Blok kat malikleri ve yöneticileri belirlenen zamanda toplanmaz veya her iki turda yönetici seçemezlerse, ikinci turda en çok oyu alanı re’sen yönetici atamak.
n) Ana gayrimenkulü üçüncü kişiler önünde Yönetim Kurulu Başkanı eliyle temsil etmek, Kat Malikleri Kurulunun ve temsilciler kurulunun aldığı kararlara uymamak, ortak gider ve avansları ödememek, yönetim planındaki hükümlere aykırı davranmak vb. gibi hukuki ihtilaflarda, sorumlu kişilere karşı yönetici sıfatıyla bizzat ya da yönetim adına vekil eliyle gerektiğinde davalar açmak, açılan davalarda taraf olmak, yasal olarak yapılması gereken tüm işleri yapmak ve yaptırmak,
o) Kanunda belirtilen sair görevleri ifa eder.

Hesap Verme Yükümlülüğü:
Madde 32- Yönetim Kurulu, Blok Temsilcileri Kurulu’nu olağan toplantı haricinde Haziran ayının ilk haftasında veya gerekli gördükleri zamanda toplar, İşletme Projesinin uygulanması ve tüm faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirme yapar faaliyet raporu sunar. Ayrıca denetim kurulunun bu tarihe kadarki raporları okunup müzakere edilir.
Madde 33- Yönetim kurulu üyeleri, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur ve kural olarak bir vekilin haklarına sahiptir.

D- TOPLU YAPI DENETİM KURULU:
Denetim Kurulunun Üye Sayısı ve Seçimi:
Madde 34- Temsilciler Kurulu; her iki yılda bir yapacağı olağan toplantıda, blok denetçilerinden/temsilcilerden/blokta fiilen oturan kat maliklerinden veya dışarıdan, ancak muhasebe formasyonu olan bir kişiyi denetçi olarak seçer. Seçilen Denetçi sonraki seçimlerde yeniden seçilebilir. Denetçi bu görevinden istifa edip ayrılmadığı sürece, Site Yönetimi bünyesinde herhangi bir unvan altında çalıştırılamazlar.

Ücreti:
Madde 35- Site Denetçisi Kat Sakinleri arasından seçilmiş ise normal yönetim giderlerine (aidat) katılmaz. Denetçiye ayrıca bir ücret ödenecek ise, bu tutar o yılki işletme projesinde eşit paylı olarak gösterilir.

Denetim Şekli:
Madde 36- Denetçi, her dört ayda bir Yönetim Kurulunun hesaplarını ve defterlerini denetler. Haklı bir sebep olduğunda, bu denetlemeyi her zaman yapabilir. Denetim defteri, denetçinin kişisel sorumluluğu altında saklanır.

Denetim Raporu:
Madde 37- Denetçi, Temsilciler Kurulu’nun olağan toplantısında okunmak üzere, denetim sonucunu ve yönetimle ilgili düşüncelerini kapsayan bir rapor hazırlar, toplantıda okur ve gerekli açıklamaları yapar. Denetçinin bir şekilde rapor hazırlamaması durumunda, yönetim kurulu dışarıdan (denetçiye karşı yasal hakları saklı kalarak – meslek mensubundan birine) ücreti mukabil rapor hazırlatıp kurula sunabilir.

3. Bölüm
KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

Kural:
Madde 38- Kat malikleri, kendi bağımsız bölümleri üzerinde, Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu Yönetim Planı’nın hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanun’un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Ana Yapının Korunması:
Madde 39- Kat malikleri, ana yapının güzelliğini, mimari durumunu ve sağlamlığını korumak; ayrıca ortak yerlerin bakım ve temizliğine dikkat etmek zorundadırlar.

İzin ile Yapılabilecek İşler:
Madde 40- Kat maliklerinden herhangi biri, tüm kat malilerinin rızası olmadıkça; ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise, ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Ancak; tavan, taban veya duvarla birbirine bağlantılı bulunan bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızalarıyla, ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

Ortak Yerlerden Yararlanma:
Madde 41- Kat malikleri, ana gayrimenkulün tüm ortak yerlerine, ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Ortak yerlerden, Kanun ve bu Yönetim Planı hükümlerine göre yararlanma hakkına sahiptirler. Ancak, doğruluk kurallarına uymak ve diğer kat maliklerini tedirgin edici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.
Madde 42- Temsilciler Kurulu’nca otoparktan yararlanma şekli düzenlenir. Aksine bir karar alınmamış ise otoparktan öncelikle yararlanma hakkı kat maliklerinin / kiracıların birer adet aracı içindir. Yönetim Kurulu, kat maliklerinin / kiracıların metruk halde bulunan araçlarını veya site içerisi trafiği olumsuz etkiler mahiyette park edilmiş araçlarını site içi/dışına çıkartılması için gerekli mercilere başvuru yapabilir veya ilgili aracı uygun göreceği herhangi bir noktaya çekebilir/çektirebilir. Oluşabilecek muhtemel zararlardan yönetimin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Bağımsız Bölüm ve Eklentilerden Faydalanma:
Madde 43- Kat malikleri, kendi bağımsız bölümlerini ve eklentilerini kullanırken doğruluk kurallarına uymak ve diğer kat maliklerini tedirgin edici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Yasaklar:
Madde 44- Kat malikleri, aşağıdaki yasaklara uymakla yükümlüdürler.
a) Bağımsız bölümlerini genel ahlaka ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.
b) Radyo, teyp, pikap, televizyon, müzik seti gibi müzik aletlerini diğer kat maliklerini tedirgin edecek derecede açamazlar, yüksek ses tonuyla ve ara vermeden çalamazlar.
c) Bağımsız bölümlerinin pencere veya balkonlarından kilim, halı ve benzeri şeyleri silkeleyemezler, sigara izmaritlerini aşağıya atamazlar, çöp ve su dökemezler, görüntü kirliliği oluşturacak nitelikte çamaşır vb. asamazlar.
d) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde patlayıcı, yanıcı, tehlikeli ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar.
e) Yönetim Kurulu’nun verilmiş bir kararı olmadıkça; ana yapının hiçbir yerine, hangi amaçla olursa olsun levha veya tabela asamazlar.
f) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde ve ortak yerlerde kedi, köpek ve kümes hayvanları gibi hayvanları çevreye ve kişilere zarar verecek yada tehlike doğuracak şekilde, besleyemezler, Ancak ilgili blok malikler kurulu kararı ile beslenmesi yasaklanabilir.
g) Bağımsız bölümlerinde veya ortak yerlerde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde müzikli, gürültülü toplantılar düzenleyemezler. Kabul günü, nişan töreni gibi zorunlu toplantılarda elden geldiğince gürültü yapmamaya, apartmanın huzurunu bozmamaya gayret ederler. Bu gibi toplantılara en geç saat 23’te son verirler. Bu saatin ileri ya da geri alınması hususunda temsilciler kurulu yetkilidir.
h) Sitede ikamet eden kat malikleri veya faydalananlar her türlü tamir, tadilat veya onarım işlerini, pazar ve resmi tatiller hariç ancak sabah 10:00-akşam 17:00 saatleri arası yapabilirler. Yönetim Kurulu belirtilen saatleri, şartlara ve durumlara göre değiştirilmesinde yetkilidir.
i) Blok dış cephelerine ve mimari görüntüyü bozacak şekilde bloğun çatı vb. gibi her hangi bir ortak mahalline anten, klima vb. materyaller monte edemeyeceği gibi afiş, reklam vb. materyaller asamaz.
j) Bağımsız bölümlerinde, yeşil alan veya diğer ortak kullanım alanlarında halı, kilim, yün, pamuk yıkama, serme, çırpma, vb. diğer kat maliklerini rahatsız edecek faaliyetler yapamazlar.
k) Acil durumlar hariç kat malikleri veya kiracılar; yangın merdiven kapılarını giriş-çıkış için kullanamaz ve bu kapıları açık halde bırakamazlar.
l) Yukarıda belirtilen ve belirtilmemiş olup ta toplu yaşama uymayan aykırılıklar karşısında yönetim kurulu durumu ilgilisine yazılı olarak ihtar eder. Aksi durumun devamında, yasal tüm haklarının kullanmanın yanında, aykırılık bertaraf edilene kadar yönetim kurulunun ilgili bağımsız
bölüm malikine ya da bağımsız bölümden faydalanana her gün için 1 günlük net asgari ücret kadar para cezası tahakkuk ettirme hak ve yetkisi vardır. Tanınan bu yetkiye ilişkin malikler ve bağımsız bölümden faydalananlar her türlü itiraz hakkından iş bu planın tescili ile birlikte gayrikabili rücu şartlı olarak feragat etmişlerdir.
m) Sitede bulunan bağımsız bölümlerde ikamet edenler ile bu bağımsız bölümlere taşınacak olanlar ancak site yönetiminden izin alarak Site Yönetiminin organizasyonu doğrultusunda taşınma işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Taşınma saatleri ve hususlarının düzenlenmesinde, Sitedeki düzenin sağlanmasında Yönetim Kurulu tam yetkilidir.

Bildirme Mecburiyeti:
Madde 45- Kat malikleri, bağımsız bölümünde kiracı veya başka sıfatlarla oturan yahut faydalananlara, bu Yönetim Planı’ndaki borç ve yükümlülüklerini ihbar etmeye mecburdur.

İzin Mecburiyeti:
Madde 46- Diğer bir bağımsız bölümde, eklenti veya ortak yerlerde yahut tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı yahut giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması zorunlu olan hallerde, bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bağımsız bölüm maliki veya orada başka sıfatla oturanlar, bu işe izin verme ve ilgili yerde gerekli işlerin yapılmasına katlanmak zorundadırlar. Bu izin yüzünden kat malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar bir zarara uğrarlarsa; bu zarar, lehine izin verilen bağımsız bölüm malikleri tarafından derhal ödenir.

Kiracıların ve Diğerlerinin Sorumluluğu:
Madde 47- Bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar yahut faydalananlar, yukarıdaki maddelerde ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen hak ve yükümlülüklere kat malikleri gibi uymak zorundadırlar.

4. Bölüm
GENEL GİDERLERE KATILMA
Kural:
Madde 48-
a) Kat maliklerinden her biri; tüm personel giderleri ile ortak alan sigorta giderlerine, yönetici aidat muafiyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulu huzur hakkı-muafiyet, giderlerine eşit oranda katılmakla yükümlüdür.
b) Kat maliklerinden her biri; ana gayrimenkulün tüm ortak yerlerin bakım, aydınlatma, koruma ve onarım giderleri, bu işler için kullanılacak her türlü malzeme ve yakıt giderleri, ortak tesislerin işletme giderleri ile bu giderler için toplanacak avansa da metrekare paylı olarak katılmakla yükümlüdür.
Giderler veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında; Yönetim Kurulu tarafından; Yönetim Planına, Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve Genel Hükümlere göre Avukat marifetiyle dava açılabilecek ve icra takibi yapılabilecek, yasal tüm hakları kullanabilecektir.
c) Ayrıca, gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 (beş) hesabıyla Gecikme Tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır.
d) Borç bağımsız bölümün borcudur. Bu nedenle hiçbir kat maliki, bağımsız bölümün borcunun kendisinin malik sıfatını kazandığı tarihten önce tahakkuk ettiği gerekçesi ile bağımsız bölüme ilişkin borcu ödemekten imtina edemez. Her bir malik bağımsız bölümü alırken, aidat, ortak gider avans borcunun olabileceği ihtimalini bilerek almaktadır.

Kullanma Hakkından Vazgeçme:
Madde 49- Herhangi bir bağımsız bölüm maliki; ortak yerler veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçtiğini yahut kendi bağımsız bölümünün durumundan ötürü adı geçen yerlerden yararlanmaya ihtiyacı olmadığını ileri sürerek gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Kusurlu Davranış:
Madde 50- Ortak alanda oluşacak bir zarara, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir şekilde yararlanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, zarar bu kişi ya da kişiler tarafından ödenir. Eğer diğer kat malikleri bu zararı karşılamışlarsa, yaptıkları ödemeler oranında, kusurlu kat malikine veya onun bağımsız bölümünden yararlanan kişiye rücu edebilirler. İlgilisinin yapılacak ihbara rağmen zararı tazmin etmemesi durumunda, yönetim kurulu yasal yollar ile tahsili yoluna gidebileceği gibi, ilgili bağımsız bölümün cari hesabına da borç olarak kaydetme hak ve yetkisine sahiptir. Ortak alanların müşterek kullanımına ilişkin olarak yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu kuralları ile yönetim kurulunca yıllık olarak çıkartılacak ve temsilciler kurulunca onaylanacak olan yönergelere riayet etmeyenler, aykırı davrananlar ile ilgili, iş bu yönetim planının 44/h fıkrasında belirtili cezai müeyyide uygulanır. Söz konusu ceza bedeline tüm itiraz haklarından her bir bağımsız bölüm maliki iş bu planını tescili ile birlikte gayrikabili rücu şartlı olarak feragat etmiş olur.

Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluk:
Madde 51- Kat malikinin, Yönetim Planının 34’üncü maddesi gereğince payına düşecek gider ve avans borcu ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira sözleşmesine, sükna hakkına veya başka bir sebebe dayanarak sürekli bir şekilde yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Ancak, kiracının sorumluluğu, ödemekle yükümlü olduğu kira miktarıyla sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülecektir.

Kanuni İpotek Hakkı:
Madde 52- Kat malikinin gider ve avans borcu ve gecikme tazminatı herhangi bir yolla alınamadığı takdirde; mahkemece saptanan borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, Yönetim Kurulu veya kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine Kanuni İpotek Hakkı tescil edilebilecektir.

5. Bölüm
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Ortak Yerlerde Yenilik ve İlaveler:
Madde 53- Ortak yerlerde yapılacak yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara bağlıdır. Bu işlerin giderleri, yenilik ve ilavelerden yararlananlar tarafından, yararlanma oranına göre ödenir.

Müteselsilen Sorumluluk:
Madde 54- Kat Malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde kiracı veya başka sıfatla oturan yahut yararlananların borç ve yükümlerini yerine getirmemelerinden ötürü doğacak zararlardan müteselsilen sorumludurlar.
Madde 55: Site ortak tesisi olarak kurulmuş olan jeneratörler, mekanik olarak istifade eden sitelerdeki tüm bağımsız bölüm maliklerinin müşterek mülkiyeti esasınca hak sahibi olduğu tesislerdir. Sisteminin bakım ve yakıt giderlerine, bu sistemden faydalanan başkaca bir site var ise bu sitede bağımsız bölüm malikleri metrekare paylı olarak bu giderlere katılmak zorundadır. Yönetim Kurulu bu gider kalemini o yılın işletme projesinde gösterir ve ilgili siteye tebliğ eder.

Tapuya Tescil Edilmiş Olan Mevcut Yönetim Planının hükümsüz hale gelmesi:
Madde 56: İş bu Yönetim Planının bağımsız bölüm maliklerince seçilmiş olan Blok Temsilcilerinin 4/5 çoğunluğunca yasal mevzuat kapsamında kabul edilmesi, onaylanarak tüm bağımsız bölümler yönü ile tapuya tescil edilmesinden sonra, tapuda tescilli bulunan önceki Yönetim Planı tüm yönleri ile son bulacak ve 5. Etap Toplu Yapı Yönetimi sona erecektir. Salacak Sitesi yönetim kurulu, Yönetim Planının tapuya tescilinden sonra iş bu Yönetim Planı doğrultusunda yönetimsel anlamda tüm tasarruflarda bulunabilecektir.

6. Bölüm
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Seçim Tarihinin Başlangıcı
Madde 57- Mevcut blok yöneticilerinin görev süreleri, blok genel kurulunda alınan kararlara uygun olarak 2020 yılı Kasım ve Aralık ayında yapılacak blok kat malikleri kuruluna kadar devam eder. Salacak Sitesi Toplu Yapı Yönetim Kurulu, iş bu yönetim planının, Tapu Müdürlüğüne tüm bağımsız bölümlere tescil tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde mevcut temsilciler tarafından seçilir.
Madde 58: Salacak Sitesi, yönetim faaliyetlerini icra edeceği yönetim merkezini, isterlerse, Başak Mahallesi, Ertuğrul Gazi Cad. N.29 da bulunan yönetim binasını, yönetim idari merkezi olarak belirleyebilecektir. Bu halde yere ilişkin kira bedeline siteler, bağımsız bölüm sayısına göre katılacaklardır.

7. Bölüm
SON HÜKÜMLER
Madde 59- Bu madde ile beraber 59 maddeden ibaret bu yönetim Planı 28.04.2019 tarihinde düzenlenmiştir. Bu Yönetim Planı’nın bütün maddeleri, aşağıda açık kimlikleri yazılı Blok Temsileri tarafından teker teker okunarak isteğe ve usulüne uygun şekilde düzenlenmiş olduğu anlaşılmakla kabul edilip birlikte imza altına alınmıştır.